Algemene voorwaarden zelfstandig werkende juristen aangesloten bij EasyLawyer Nederland B.V.

1. Begripsomschrijvingen

- EasyLawyer Nederland B.V. (hierna te noemen: EasyLawyer): een organisatie van zelfstandig werkende juristen, die als franchisenemer zijn aangesloten;
- Centraal Bureau: het kantoor waar EasyLawyer als facilitair bedrijf ten behoeve van de Franchisenemers is gevestigd;
- Franchisenemer: de zelfstandig werkende jurist, die op basis van een franchise overeenkomst aangesloten is bij EasyLawyer;
- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden (bedrijfs-)juridische en/of algemene adviesdiensten worden verricht;
- Opdrachtnemer: de zelfstandig werkende jurist, die op basis van licentie gebruik maakt van de door EasyLawyer ontwikkelde systemen en uitvoering geeft aan door hem/haar of EasyLawyer verworven opdrachten.

2. Opdracht, duur en beëindiging

1. Alle door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van opdracht.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De overeenkomst van opdracht komt tot stand zodra Opdrachtnemer de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd of zodra Opdrachtgever de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.
4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor de toekomst.
6. De overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
7. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van diensten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
8. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
9. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte, bijvoorbeeld per maand, afzonderlijk te factureren.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, van de bevoegde instanties etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is Opdrachtnemer gerechtigd daaraan eerst uitvoering te geven nadat Opdrachtnemer en Opdrachtgever akkoord zijn gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.
13. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijzen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Opdrachtgever die een beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren.
15. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet.
16. Indien __n of meer bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
17. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen van dien aard dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen van dien aard dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst buitengerechtelijk wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, w_l tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
7. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surs_ance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang buitengerechtelijk op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien Opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging in de rechtspositie van __n der partijen optreedt, gaat de overeenkomst over op de rechtsopvolger van die partij, tenzij, voordat de wijziging ge_ffectueerd wordt de overeenkomst conform deze voorwaarden rechtmatig is be_indigd. Opdrachtnemer kan van de rechtsopvolger(s) van Opdrachtgever nakoming van de overeenkomst vorderen. De partij die een wijziging zal ondergaan, is verplicht de contractspartij uiterlijk twee maanden voordat de wijziging van de rechtspositie wordt ge_ffectueerd deze wijziging door te geven. De rechtsopvolger van de partij die de wijziging heeft ondergaan, is aansprakelijk voor de schade die de contractspartij uit het niet nakomen van de verplichtingen van dit artikel lijdt.

4. Verplichtingen Opdrachtnemer

Opdrachtnemer verplicht zich tegenover Opdrachtgever tot het (laten) uitvoeren van de opdracht volgens de overeenkomst van opdracht onder regie van de 'Algemene voorwaarden zelfstandig werkende juristen aangesloten bij EasyLawyer Nederland B.V.'.

5. Inschakeling derden

Na overleg met Opdrachtgever is Opdrachtnemer gemachtigd om de opdracht door een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde (al dan niet zijnde een andere licentiehouder) geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren. Opdrachtgever stemt in met de overdracht door Opdrachtnemer aan die derde van rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de door Opdrachtnemer met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en).

6. Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

7. Vastgelegde prijs/Mogelijke aanpassingen daarvan/Betaling

1. Alle prijzen van Opdrachtnemer zijn exclusief BTW.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient giraal te geschieden naar het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer.
4. Kosten die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht aan derden moet betalen worden aan Opdrachtgever apart in rekening gebracht.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd om een voorschot op het uiteindelijk te berekenen honorarium aan Opdrachtgever in rekening te brengen en de werkzaamheden eerst aan te vangen nadat bedoeld voorschot is betaald.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om te betalen declaraties te verrekenen met een (vermeende) tegenvordering, uit welke hoofde dan ook.
7. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij, naast het factuurbedrag, aan Opdrachtnemer de door Opdrachtnemer te maken kosten voor incassering van het factuurbedrag verschuldigd, alsmede, over het totaal verschuldigde bedrag, een rente van 1% per maand, waarbij een deel van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
8. Betaalt Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan kan Opdrachtnemer nadat Opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, alle werkzaamheden voor Opdrachtgever opschorten totdat Opdrachtgever al hetgeen hij aan Opdrachtnemer verschuldigd is, betaald heeft.
9. Indien Opdrachtgever meent dat hij niet tot betalen van een werkzaamheid gehouden is, laat hij dit binnen veertien dagen na de desbetreffende factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer weten.

8. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst van opdracht indien daartoe verhinderd als gevolg van overmacht, dat wil zeggen een omstandigheid, die niet is te wijten aan de schuld van Opdrachtnemer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer komt.
2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan een verhindering van de ter beschikking gestelde personen of middelen tot het uitvoeren van de werkzaamheden van de opdracht, bijvoorbeeld vanwege ziekte, stakingen of uitsluitingen, overheidsbelemmeringen, natuurrampen, regelingen die de uitvoering van de werkzaamheden bezwaarlijk maken, etc.
3. Indien de overmachttoestand aan de zijde van Opdrachtnemer vanwege ziekte langer duurt dan twee weken, zullen, behoudens spoedeisende gevallen, Opdrachtnemer dan wel een medewerker van het Centraal Bureau en Opdrachtgever overleg plegen over de mogelijkheid dat een andere licentiehouder van EasyLawyer de onderhavige werkzaamheden voortzet. In spoedeisende gevallen zullen Opdrachtnemer dan wel een medewerker van het Centraal Bureau en Opdrachtgever dit overleg direct starten.
4. Opdrachtgever heeft geen recht op be_indiging van de overeenkomst van opdracht dan wel op vergoeding van schade indien Opdrachtnemer vanwege overmacht de opdracht tijdelijk of definitief niet kan uitvoeren.
5. Tijdens de overmachtsituatie aan de zijde van Opdrachtnemer worden de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst van opdracht opgeschort.

9. Reclames en klachten

1. Opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden, onmiddellijk, doch in elk geval niet later dan twee weken nadat de desbetreffende werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk aan Opdrachtnemer te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Opdrachtnemer ter zake van klachten en fouten komt te vervallen.
2. In geval van een door Opdrachtnemer gegrond bevonden klacht over verrichte werkzaamheden heeft Opdrachtnemer het recht de betreffende werkzaamheden opnieuw te (laten) verrichten, alles binnen een redelijke termijn.
Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van enige schade (behalve in geval deze schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer). Opdrachtnemer kan slechts klachten ter zake van verrichte werkzaamheden in behandeling nemen indien Opdrachtgever niet zelf werkzaamheden met betrekking tot de klacht heeft uitgevoerd c.q. laten uitvoeren. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting ten aanzien van de in geschil zijnde werkzaamheden niet opgeschort.
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken derden, één jaar.

10. Aansprakelijkheid

1. EasyLawyer is niet aansprakelijk voor nalatigheden of fouten van, in overleg met opdrachtgever, ingeschakelde licentiehouder(s) en/of derden.
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid direct is ontstaan.
5. Bij langlopende opdrachten is aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de gemiddelde factuurwaarde gedurende één kalendermaand.
6. De verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval nimmer groter dan het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, vermeerderd met het eigen risico van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft desgevraagd recht op inzage in de verzekeringspolis.
7. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

11. Vrijwaring

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12. Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt de rechten en bevoegdheden die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.